ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NÉMETH ZSUZSANNA (továbbiakban: Szolgáltató), és a www.plant-power.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) valamint a Szolgáltató által kezelt Facebook, és Instagram oldalakon meghirdetett szolgáltatásokat megrendelő / igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
Amennyiben Ön igénybe kívánja venni Németh Zsuzsanna életmód-és táplálkozási tanácsadó által meghirdetett szolgáltatásokat kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.
A Weboldalon, illetve a Facebook és Instagram oldalakon meghirdetett szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.

II. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Németh Zsuzsanna
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Lehel utca 50.
Telefonszám: 06202539949
Email cím: plantpower.vegannutritionist@gmail.com
Adószám: 8468770744

III. AZ ÁSZF HATÁLYA

Jelen ÁSZF kiterjed www.plant-power.hu domain név összes oldalára és az oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, valamint az igénybevett szolgáltatásokra. Kiterjed a Szolgáltató által kezelt Facebook és Instagram oldalakra is. Az ÁSZF 2021. május 01-től visszavonásig érvényes. Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

IV. SZOLGÁLTATÁSOK

A Facebookon, Instagramon, valamint a Weboldalon feltüntetett elérhetőségeken étrend és személyre szabott életmódváltó program megrendelésére van lehetőség. A fenti elérhetőségekre megküldött email útján, valamint a Szolgáltató által kezelt Facebook, és Instagram oldalakon van lehetőség a szolgáltatás megrendelésére, amellyel az Ügyfél elfogadja az Általános szerződési feltételekben leírtakat. A Szolgáltató az email beérkezését követően a megadott elérhetőségek valamelyikén felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel. A megrendelés akkor válik véglegessé, amikor az Ügyfél a szolgáltatás díját kiegyenlíti, ez csak a visszaigazoló email-ben megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással történhet.

V. FELEK KÖTELEZETTSÉGE, SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási díj megfizetése ellenében a Megrendelő számára az alábbiakat nyújtja:
– személyre szabott étrend elkészítése
– minta étrend kiküldése
Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató által megjelölt határidőben (3 munkanap) fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik és a foglalt időpontja törlődik.
Megrendelő vállalja továbbá, hogy a kapott étrendet más számára sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem adja tovább, annak tartalmi részeit, elemeit mások számára elérhető nyilvános felületen nem jeleníti meg. Amennyiben a fentiek ellenére Szolgáltató tudomást szerez erről, Szolgáltató jogosult jogi lépések megtételére, valamint 500.000 azaz ötszázezer forint kötbér és az okozott kár megtérítésének követelésére.
A táplálkozási tanácsadási szolgáltatás sikeres teljesítése érdekében, a Megrendelő köteles tájékoztatást adni mindazon körülményről, tényről, (így különösen minden korábbi, vagy jelenleg fennálló táplálkozását befolyásoló betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről) a megfelelő táplálkozási tanácsadás elkészítése érdekében.

VI. A TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÁS TELJESÍTÉSE

A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, minden szükséges bekért anyag és a térítési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, az egyeztetett naptári napon készíti és küldi el az étrendet.
Amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott valamely adat nem megfelelő, esetleg hiányos, vagy a dokumentum elkészítéséhez további információk szükségesek és ezeket a Megrendelő a Szolgáltató kérésére sem adja át a kért határidőben, a Szolgáltató a Megrendelő anyagát elkészíti, de Szolgáltató nem vállal garanciát a hiányos adatokból készülő étrend pontosságára. Az adatok pontossága a Megrendelő kizárólagos felelőssége.

VII. A SZOLGÁLTATÁS SIKERES TELJESÍTÉSE

A Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, amennyiben a táplálkozási tanácsadás a Megrendelő esetleges rejtett vagy korábbi betegsége miatt marad eredménytelen. A Megrendelő tudomással bír arról, hogy a táplálkozási tanácsadási szolgáltatás nem orvosi vizsgálat, nem gyógyításra irányul, ezért az esetleges egészségügyi panaszok kezelésére nem alkalmas. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Megrendelő előtt ismert vagy nem ismert betegségéből, illetve egészségügyi panaszából eredő következményekért. A Szolgáltató nem jogosult betegség miatti kezelést még tanácsadás formájában sem nyújtani, ezért amennyiben a Megrendelő megrendelése kezelésre irányul, úgy a Szolgáltató köteles a tanácsadást megtagadni, mely esetben a felek közötti jogviszony lehetetlenülés miatt
megszűnik és a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni mindazt a költséget és munkadíjat, amely a Szolgáltató részéről már nyújtott szolgáltatásért jár.
Szolgáltató testsúly csökkenést (fogyást) nem garantál tekintettel arra, hogy Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás hatékonysága függ a Megrendelő életmódjától, túlsúlyától, őszinteségétől, kitartásától, fegyelmétől, önfegyelmétől stb. A Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás eredményessége, az esetleges súlycsökkenés, közérzet javulás bekövetkezése, annak ideje nem konkrétan meghatározható, ezek elmaradásáért, vagy a testsúlycsökkenés Megrendelő által elvártakhoz képest lassabban történő bekövetkezéséért felelősséget nem vállal.

VIII. ELÁLLÁS

Az email, Facebook, Instagram üzenet útján létrejött szerződéses jogviszony alapján, a táplálkozási tanácsadási szolgáltatás megrendelésével, a Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatás árát megfizetni. A táplálkozási tanácsadás szolgáltatástól a tanácsadási tevékenység megkezdése előtt, azaz a fizetést követő 7 napon belül van lehetősége a Megrendelőnek elállni, mely esetben a megfizetett szolgáltatási díj visszajár. Amennyiben megrendelő a szolgáltatási díj megfizetését követő 7 napon túl kíván a szerződéstől elállni a megfizetett szolgáltatási díj nem jár vissza.
A megrendelő az elállásra vonatkozó jognyilatkozatának érvényességéhez köteles megjelölni az elállás okát.

IX. A szolgáltatási jogviszony időtartama, megszűnése, felmondása

Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás nyújtására irányuló, az ÁSZF V. pontjában meghatározott megbízási díjat a Szolgáltatónak megfizeti, de a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat nem bocsátja rendelkezésre a Szolgáltató által meghatározott határidőn belül vagy a Megrendelő személyében olyan előre nem látható, tapasztalható körülmények merülnek fel, amelyek következtében a szolgáltatás teljesítése lehetetlen, a szolgáltatási jogviszony lehetetlenülés miatt megszűnik, a Megrendelő a megbízási díjat elveszíti.
Amennyiben a szerződő felek között a szolgáltatási jogviszony létrejött, azonban a Megrendelő az ÁSZF V. és VI. pontjában meghatározott kötelezettségeit a Szolgáltató felhívása ellenére sem teljesíti a megadott határidőn belül, a Szolgáltató jogosult a jogviszonyt felmondással megszüntetni, és a felmerült költségeit és munkadíjat a már nyújtott szolgáltatásokért követelni.

X. ADATVÉDELEM

A Megrendelő által megadott adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtaknak megfelelően történik.

XI. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK / SZERZŐI JOGOK

A Weboldal, a Weboldalon található anyagok, információk, valamint a Weboldal képernyőn megjelenő kialakítása a Szolgáltató tulajdona, amelyek szerzői jogi védelem alatt állnak.
A Weboldal tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
Ettől eltérő esetekben a Weboldal tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, illetve a Weboldal tartalmát felhasználva saját hasonló (táplálkozással, fogyással, egészségmegőrzéssel kapcsolatos bármilyen jellegű) szolgáltatást létrehozni.
A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon található adatok, illetve információk felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért.
Szolgáltató számára megtiszteltetés, ha bárki a saját weboldalán a weboldalra mutató internetes hivatkozást helyez el. Viszont elhatárolódik azoktól az esetektől, amikor jelen weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, ezzel ártanak jelen weboldal és a vállalkozás hírnevének és érdekeinek.

XII. WEBOLDAL LÁTOGATÁSA

A Weboldalt mindenki saját felelősségére látogathatja, a Weboldal látogatása semmilyen kötelezettséggel nem jár a látogatóra nézve.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon található, más weboldalakra mutató internetes hivatkozások által felkereshető weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért és az ott található információkért, valamint elhárít minden felelősséget a károkkal kapcsolatban, amit az így felkereshető más honlapok okoznak a Megrendelőnek.

XII. Egyéb rendelkezések

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.
Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató, és Megrendelő közötti, a szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.
A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Megrendelő között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.